Mioty/Litters

A – *27.07.2016

Atiya Napa Valley Hadis ♥ Almas Avatar Pinc

-pedigree-

  1. Akariya Shell – Alhaya PL
  2. Ashika Sunrise – PL
  3. Aruba Sunny – USA
  4. Alika Sunshine – CZ
  5. Abibi Sandy – PL
  6. Aliyar Sahara – PL
  7. Abir Serengeti – PL
  8. Azar Safari – PL
  9.  Azulu Suez – PL