Mioty/Litters

 B – *11.03.2018

Atiya Napa Valley Hadis ♥ Nardous Ter Dolen

-pedigree-

 1. Belize Ziba Alhaya – Alhaya PL

2. Bahija Falak Alhaya – PL  

3Bahir Malak Alhaya  – PL

4. Basharaq Baradar Alhaya –      

5. Bayaz Baghlan Alhaya – PL 

6. Bizar Bosstone Alhaya – PL

7. Bushra Bahabad Alhaya – PL

A – *27.07.2016

Atiya Napa Valley Hadis ♥ Almas Avatar Pinc

-pedigree-

  1. Akariya Shell – Alhaya PL
  2. Ashika Sunrise – PL
  3. Aruba Sunny – USA
  4. Alika Sunshine – CZ
  5. Abibi Sandy – PL
  6. Aliyar Sahara – PL
  7. Abir Serengeti – PL
  8. Azar Safari – PL
  9.  Azulu Suez – PL